تور هوایی کربلا ، تور زمینی کربلا ، نجف ، سامرا ، کاظمین | سعادت سیر گیتی


تور هوایی کربلا ، تور زمینی کربلا ، نجف ، سامرا ، کاظمین | کربلا زمینی ، بلیط کربلا ، بلیط نجف سعادت سیر گیتی

مکانهای زیارتی کاظمین بخش اول مکان های زیارتی کاظمین قطعه ای از بهشت است که که در تور کربلا هوایی به زیارت مشرف میشوید. برای شهر کاظمین  اسامی متعددی ذکر شده است قبل از دفن امام کاظم(ع) به آن مقابر القریش،مقابربنی هاشم می گفتند و پس از دفن ایشان «المشهدالکاظمی» و «بلدة الکاظم» و«الکاظمیه»و پس […]

Pages